Herceg Novi:Poziv nevladinim organizacijama za učešće na IX redovnoj sjednici SOHN

Skupština opštine Herceg Novi objavila je Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća na sledećoj redovnoj sjednici SOHN.

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Herceg Novom, zainteresovane za korištenje instituta „slobodne stolice“, da podnesu prijave za učešće u radu IX redovne sjednice, koja je zakazana za 25.04.2019. godine, sa početkom u 10 časova.
Prijave za učešće na sjednici Skupštine nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine najkasnije 7 dana prije održavanja sjednice Skupštine preko Službe Skupštine ili elektronskim putem na e-mail skupstina@hercegnovi.me , sa navedenim tačkama dnevnog reda za koje prijalvjuju učešće na sjednici.
O uslovima i pravima više u primjeru Poziva.

Na osnovu člana 141 Poslovnika Skupštine opštine Herceg Novi (“Sl.list CG-opštinski propisi” broj: O 1119) objavljuje se

POZIV

nevladinim organizacijama za prijavu učešća na sjednici Skupštine opštine Herceg Novi

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Herceg Novom, zainteresovane za korištenje instituta “slobodne stolice”, da podnesu prijave za učešće u radu IX redovne sjednice Skupštine opštine Herceg Novi, kojaje zakazana za 25.04.2019.godine sa početkom u 10,00 časova.

Prijave za učešće na sjednici Skupštine nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine najaksnije 7 dana prije održavanja sjednice Skupštine preko Službe Skupštine ili elektronskim putem na e-mail skupstina@hercegnovi.mesa navedenim tačkama dnevnog reda za koje prijavljuju učešće na sjednici.

Shodno članu 142 Poslovnika Skupštine opštine Herceg Novi, uz prijavu za učešće, nevladina organizacija dostavlja dokaze o ispunjavanju us lova i to:

  • da je registrovana najmanje godinu dana;
  • da ima sjedište na teritorij i opštine;
  • da je u prethodnoj godini: realizovala jedan ili više projekata u opštini ili učestvovala u najmanje jednoj javnoj kampanji u opštini, ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije od značaja za opštinu, ili učestvovala sa konkretnim predlozima u najmanje tri javne rasprave koje su sprovedene u opštini;
  • da u Statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve djelovanja za predmetnu oblast i da ima članove koji posjeduju iskustvo i poznaju predmetnu temu, ili ima saradnike koji posjeduju stručne reference po predmetnim temama.

Nevladina organizacija koja ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana, ima pravo da predloži, odnosno imenuje predstavnika koji će učestvovati u radu sjednice.

Shodno članu 143 Poslovnika Skupštine opštine Herceg Novi, nevladina organizacija dužna je da, radi korišćenja Instituta “slobodna stolica”, Službi Skupštine dostavi:

  • prijavu za učešće u radu sjednice, potpisanu od strane lica koje je ovlašćeno da zastupa ili predstavlja nevladinu organizaciju, sa dokumentacijom na osnovu koje se utvrđuje ispunjenost uslova iz prethodnog člana;
  • Statut nevladine organizacije;
  • Odluku o osnivanju nevladine organizacije;
  • izjavu ovlašćenog lica za zastupanje ili predstavljanje nevladine organizacije da u organu upravljanja nema članova organa političkih partija i javnih funkcionera, u smislu propisa o spriječavanju sukoba interesa.

Predstavnicima nevladinih organizacija koji su određeni da učestvuju u radu sjednice, dostavlja se poziv za sjednicu sa materijalom za tačku dnevnoga reda po kojoj učestvuju, najkasnije 5 dana prije održavanja sjednice.

Obavještenje o predstavnicima nevladinih organizacija koji će po pojedinim tačkama dnevnog reda prisustvovati sjednici Skupštine, objavljuje se na web sajtu Skupštine.

http://www.hercegnovi.me/rss/2016-10-31-10-25-39/2014-10-10-09-24-33/3242-poziv-nevladinim-organizacijama-za-ucesce-na-ix-redovnoj-sjednici-sohn

Poziv NVO16042019 institut Slobodna stolica