Nevladina organizacija NADA Sekretarijatu za finansije i lokalne javne prihode podnijela tri inicijative

Kako bi doprinjeli većoj transparentnosti Budžeta Opštine Herceg Novi i efikasnoj javnoj potrošnji nevladina organizacija NADA je Sekretarijatu za finansije i lokalne javne prihode podnijela tri inicijative:

  1. Inicijativu za uvođenje prakse izrade “Budžeta za građane” kao obaveznog budžetskog dokumenta dostupnog građanima.
  2. Inicijativu za uvođenje obaveze objavljivanja Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta na web stranici Opštine.
  3. Inicijativu za objavljivanje Odluke o završnom računu Budžeta za 2018.godinu na web stranici Opštine.

Jedan od problema na koji smo projektom “Naš novac-Vaša ili naša odgovornost” željeli da ukažemo je nedovoljno i selektivno objavljivanje budžetskih dokumenata na web stranici Opštine Herceg Novi. U odjeljku Budžet objavljuju se Odluke o budžetu od 2009 godine i to je jedini dokument koji se objavljuje svake godine. Pozitivna praksa objavljivanja predloga Odluke o završnom računu ustanovljena je 2009. godine i praktikovana je do 2014.godine a Polugodišnji izvještaj o izvršenju Budžeta objavljen je samo 2013. godine.

Ne možemo govoriti o transparentnosti lokalne samouprave ako javnosti nisu dostupna budžetska dokumenta. Neophodno je da se budžetski ciklus učini transparentnim i na web stranici Opštine objave sva dokumenta u vezi budžeta: Predsjednička izjava, Nacrt i Predlog Odluke o budžetu, Odluka o budžetu, Polugodišnji Izvještaj o izvršenju budžeta, Odluka o Završnom računu, revizorski izvještaj i vodič kroz budžet za građane.

Samo otvorenošću lokalne samouprave i pravovrijemenim objavljivanjem budžetskih dokumenata postigla bi se puna transparentnost lokalnog budžeta i povećalo povjerenje građana.

Ove inicijative podržale su i nevladine organizacije Zrak sunca, AHA, Pandora i Koraci.

Inicijative su dio aktivnosti u okviru projekta “Naš novac-Vaša ili naša odgovornost” koji je podržan kroz Program malih grantova u okviru projekta “Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta”, koji sprovodi Institut alternativa, u partnerstvu sa Institutom za javne financije iz Zagreba i NVO Novi horizont iz Ulcinja, a uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Instrument za civilno društvo i kofinansiranje Ministarstva javne uprave Crne Gore.

 

http://www.hercegnovi.me/rss/budzet-opstine