Resursni centar CRNVO:Katalog obuka za organizacije civilnog društva za 2022.godinu

Pozivamo predstavnike nevladinih organizacija da se prijave za obuke koje organizuje CRNVO Resursni centar.

Katalog obuka za organizacije civilnog društva za 2022.godinu:

MAJ

Naziv obuke : Upravljanje projektnim ciklusom
Ciljna grupa / vrsta organizacija : Srednje razvijene i razvijene
organizacije civilnog društva
Broj učesnika : 16
Broj dana : 6
Lokacija : Objavljena u javnom pozivu
Opis obuke : Cilj ove obuke je da učesnici/ce steknu znanje u polju
pripremanja prijedloga projekata za finansiranje iz fondova
Evropske unije. Polaznici/ce obuke će imati priliku da se kroz
teorijski i prakitčni rad detaljno upoznaju sa pravilima pripreme
prijedloga projekta za fondove EU, pristupom logičkog okvira,
budžetom, pravilima vidljivosti i izvještavanja Evropskoj komisiji.

OKTOBAR

Naziv obuke : Dokazima prema Evropskoj uniji – pisanje Policy
dokumenata i zagovaranje.
Ciljna grupa / vrsta organizacija : Srednje razvijene i razvijene
organizacije civilnog društva koje se bave temama vezanim za
pregovaračka poglavlja.
Broj učesnika : 12
Broj dana : 4
Lokacija : Objavljena u javnom pozivu
Opis obuke : Cilj ove obuke je izgradnja kapaciteta OCD i medijskih
organizacija za pripremu dokumenata o politikama vezanim za
relevantne teme, kao i za poboljšanje kvaliteta njihovog zagovoranja
u procesu pristupanja. Kroz teorijski i praktičan rad biće obrađene
sljedeće teme: definisanje problema istraživanja politike, dizajn
istraživanja, kvantitativne metode u ekonomskim i društvenim
istraživanjima, kvalitativne metode istraživanja, priprema i
prezentacija izveštaja, obrada podataka, zastupanje i ključne
karakteristike, zagovaranje promjena u javnoj praksi zasnovanoj na
dokazima, adekvatna upotreba dokaza u procesu zastupanja itd.

NOVEMBAR

Naziv obuke : Razvoj plana upravljanja ljudskim resursima
Ciljna grupa / vrsta organizacija : Srednje razvijene i razvijene
organizacije civilnog društva
Broj učesnika : 12
Broj dana : 3
Lokacija : Objavljena u javnom pozivu
Opis obuke : Cilj ove obuke je jačanje kapaciteta upravljačke
strukture OCD za privlačenje, zadržavanje i razvoj ljudskih resursa u
cilju stvaranja efikasnog, efektivnog i profesionalnog tima. Obuka se
fokusira na osnovne principe upravljanja ljudskim resursima,
motivaciju zaposlenih, planiranje ljudskih resursa, rješavanjem
problema koji nastaju u interakciji među ljudima na radnom mestu i
svim drugim elementima koji su od značaja za uspješno
funkcionisanje jedne nevladine organizacije.