Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava:Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje NVO – Oblast OSI

U vezi sa Javnim konkursom br. 01-056/22-243/46 pod nazivom „Recimo ne diskriminaciji lica sa invaliditetom“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija koji doprinose zaštiti lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za 2022. godinu, dana 22. decembra 2022. godine Komisija je donijela Odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje sljedećih projekata/programa nevladinih organizacija: 

• „Jednakost u pružanju zdravstvene zaštite OSI“, u iznosu od 23,220.00€, predložen
od strane Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj iz Bara;
• „Još jedan korak naprijed u smanjenju diskriminacije i nejednakosti“, u iznosu od
23,991.20€, predložen od strane Udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju iz
Podgorice;
• „Da se naš glas čuje!“, u iznosu od 22,635.16€, predložen od strane NVO „Rastimo
zajedno“ iz Danilovgrada;
• „Smanjenje intersekcijske diskriminacije djece i mladih sa smetnjama u razvoju i
odraslih LSI pružanjem podrške za život u zajednici i jačanje kapaciteta NVO“, u
iznosu od 23,968.16€, predložen od strane NVO Prvo udruženje roditelja i omladine sa
smetnjama u razvoju iz Podgorice;
• „Pristupačnim zdravstvenim uslugama do smanjenja diskriminacije žena i
djevojčica sa invaliditetom“, u iznosu od 22,799.64€, predložen od strane Saveza
udruženja paraplegičara Crne Gore iz Podgorice;
• „P(O)(S)tupc(I)ma do pravde OSI“, u iznosu od 23,988.00€, predložen od strane
Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) iz Podgorice;
• “Jesmo li ravnopravni i jednaki?”, u iznosu od 13,065.00€, predložen od strane
Udruženja roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju, Puževa kućica, iz Budve;
• „Dostigni pravdu“, u iznosu od 18,617.60€, predložen od strane Saveza slijepih Crne
Gore iz Podgorice;
• „Mediji protiv diskriminacije i predrasuda“, u iznosu od 23,712.00€, predložen od strane
Udruženja sportskih novinara iz Podgorice;
• „Osigurajmo jednakost“, u iznosu od 18,325.48€, predložen od strane Građanski
aktivizam iz Podgorice;
• „MonteAccessible“, u iznosu od 23,536.00€, predložen od strane NVO Ekvivalent iz
Podgorice;
• „Prepoznajmo diskriminaciju OSI“, u iznosu od 22,156.80€, predložen od strane
Udruženja za podršku osobama sa invaliditetom iz Bijelog Polja;
• „Bez barijera- za jednake mogućnosti“, u iznosu od 21,440.00€, predložen od strane
NVO Asistent iz Podgorice;
• „Fizioterapijom do smanjenja diskriminacije lica sa tjelesnim invaliditetom“, u
iznosu od 17,828.00€ predložen od strane Udruženja fizioterapeuta za pomoć djeci i
omladini sa smetnjama u razvoju iz Podgorice;
• „Za ravnopravnost djece i mladih sa smetnjama u razvoju u Prijestonici Cetinje
2022“, u iznosu od 16,542.87€ predložen od strane Udruženja roditelja djece i omladine
sa teškoćama u razvoju „Razvitak Cetinje“ sa Cetinja;
• „Egalitarno društvo- bez diskriminacije lica sa invaliditetom“, u iznosu od
17,160.00€, predložen od strane NVO Zenit plus iz Podgorice;
• „Zaposlenjem i radom protiv diskriminacije lica sa invaliditetom“, u iznosu od
16,066.10€, predložen od strane Udruženja za razvoj pčelarstva, voćarstva, povrtlarstva i
stočarstva VUNOV LOM iz Berana;
• „Ostvarivanje prava bez diskriminacije djece sa smetnjama u razvoju i osoba sa
intelektualnim invaliditetom kroz edukacije i inovativne servise podrške životu u
zajednici“, u iznosu od 23,259.20€, predložen od NVO Zračak nade iz Pljevalja;
• „Zajedno do jednakosti“, u iznosu od 24,000.00€, predložen od strane Saveza
udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,Naša inicijativa, iz Podgorice;
• „Za efektivniju zaštitu lica sa invaliditetom“, u iznosu od 23,980.80€, predložen od
strane Centra za demokratsku tranziciju-CEDEM iz Podgorice;
• „Snažno protiv diskriminacije djece i mladih sa smetnjama u razvoju u opštinama
Bar i Žabljak“, u iznosu od 23,860.00€, predložen od strane Društva roditelja djece sa
posebnim potrebama iz Bara;
• „Zajedno protiv diskriminacije lica sa invalditetom“, u iznosu od 15,848.00€,
predložen od Društva za demokratizaciju, toleranciju, informisanje, obrazovanje i kulturu
građana Progres plus iz Podgorice.

Više na https://www.gov.me/clanak/odluka-o-raspodjeli-sredstava-za-finansiranje-nvo-oblast-osi