Ministarstarstvo rada i socijalnog staranja:Za finansiranje 16 projekata NVO u oblasti zaštite lica sa invaliditetom 430.000 eura

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Ministarstva rada i socijalnog staranja, donijela je odluku da finansira slijedeće projekte nevladinih organizacija u oblasti zaštita lica sa invaliditetom:

 1. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 32.800,00 eura za realizaciju projekta „Podrška razvoju socijalnih servisa na lokalnom nivou za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ prioritet III, NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćamam u razvoju „Naša inicijativa“, u oblasti zaštita lica sa invaliditetom,, po Javnom konkursu “ Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju “ broj 01-128/22-4555/1, objavljen 11.11.2022. godine, na osnovu konačne Rang liste projekata bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
 2. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 32.800,00 eura za realizaciju projekta „Razvoj inovativnih servisa podrške za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ prioritet III, NVO „Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju – Podgorica“, u oblasti zaštita lica sa invaliditetom,, po Javnom konkursu “ Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju “ broj 01-128/22-4555/1, objavljen 11.11.2022. godine, na osnovu konačne Rang liste projekata bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
 3. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 22.632,00 eura za realizaciju projekta Svi smo različiti ali jednako važni „, prioritet III, NVO „Glasnici Nade“ Berane u oblasti zaštita lica sa invaliditetom, po Javnom konkursu “ Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju “ broj 01-128/22-4555/1, objavljen 11.11.2022. godine, na osnovu konačne Rang liste projekata bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
 4. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 20.577,90 eura za realizaciju projekta „Kontinuirana socijalna integracija kroz pluralizam usluga djece i omladini sa smetnjama u razvoju za opštine Ulcinj i Rožaje“ prioritet III NVO Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju „Pravo na život“ Ulcinj, u oblasti zaštita lica sa invaliditetom,, po Javnom konkursu “ Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju “ broj 01-128/22-4555/1, objavljen 11.11.2022. godine, na osnovu konačne Rang liste projekata bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača
 5. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 32.795,90 eura za realizaciju projekta Samostalno-aktivno-odgovorno „, prioritet I, NVO Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore“ – Podgorica  u oblasti zaštita lica sa invaliditetom, po Javnom konkursu “ Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju “ broj 01-128/22-4555/1, objavljen 11.11.2022. godine, na osnovu konačne Rang liste projekata bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
 6. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 32.431,00 eura za realizaciju projekta „Društvo inkluzivnih vrijednosti“  prioritet III, NVU „Identitet“ Podgorica u oblasti zaštita lica sa invaliditetom,, po Javnom konkursu “ Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju “ broj 01-128/22-4555/1, objavljen 11.11.2022. godine, na osnovu konačne Rang liste projekata bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
 7. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 24.970,64 eura za realizaciju projekta „Osnaživanje roditeljskih udruženja OSI Bara i Berana u ostvarivanju i uživanju prava djece i mladih OSI“ prioritet  III NVO „Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama“ Bar, u oblasti zaštita lica sa invaliditetom,, po Javnom konkursu “ Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju “ broj 01-128/22-4555/1, objavljen 11.11.2022. godine, na osnovu konačne Rang liste projekata bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
 8. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 25.111,68 eura za realizaciju projekta „Osnaživanje, inkluzija i ravnopravnost“ prioritet I i III, NVO „Rastimo zajedno“, u oblasti zaštita lica sa invaliditetom,, po Javnom konkursu “ Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju “ broj 01-128/22-4555/1, objavljen 11.11.2022. godine, na osnovu konačne Rang liste projekata bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
 9. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 28.715,17 eura za realizaciju projekta „Pružanje usluga podrške za život u zajednici djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u Pljevljima“ prioritet I i III NVU Roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak nade“- Pljevlja , u oblasti zaštita lica sa invaliditetom,, po Javnom konkursu “ Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju “ broj 01-128/22-4555/1, objavljen 11.11.2022. godine, na osnovu konačne Rang liste projekata bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača
 10. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 32.691,76 eura za realizaciju projekta “ Dani samostalnosti LSI uz podršku „, prioritet I,  NVO „„Udruženje paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac“ u oblasti zaštita lica sa invaliditetom, po Javnom konkursu „Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju “ broj 01-128/22-4555/1, objavljen 11.11.2022. godine, na osnovu konačne Rang liste projekata bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
 11. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 13.343,88 eura za realizaciju projekta „Za djecu sa Žabljaka – timskim radom do unapređenja ukupnog kvaliteta života djece sa smetnjama i govorno-jezičkim teškoćama u razvoju“ prioritet III, NVU Roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju“NOVA NADA-NEW HOPE“- ŽABLJAK, u oblasti zaštita lica sa invaliditetom,, po Javnom konkursu “ Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju “ broj 01-128/22-4555/1, objavljen 11.11.2022. godine, na osnovu konačne Rang liste projekata bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
 12. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 32.781,80 eura8za realizaciju projekta „Pružanje usluge pomoć u kući za djecu sa smetnjama u razvoju i LSI do 27 godina života u vaninstitucionalnom obliku podrške“ prioritet I, NVO „Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju- Podgorica“ u oblasti zaštita lica sa invaliditetom,, po Javnom konkursu “ Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju “ broj 01-128/22-4555/1, objavljen 11.11.2022. godine, na osnovu konačne Rang liste projekata bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
 13. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 24.317,10 eura za realizaciju projekta „Pravo na socijalnu integraciju OSI u zajednici„, prioritet III, NVO „Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj“– Bar u oblasti zaštita lica sa invaliditetom, po Javnom konkursu “ Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju “ broj 01-128/22-4555/1, objavljen 11.11.2022. godine, na osnovu konačne Rang liste projekata bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
 14. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 32.678,23 eura  za realizaciju projekta „Korak ka samostalnosti“ prioritet I, NVO „Udruženje roditelja, djece i omladine sa smetnjama u razvoju-Pružite nam šansu-Crne Gore,  u oblasti zaštita lica sa invaliditetom,, po Javnom konkursu “ Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju “ broj 01-128/22-4555/1, objavljen 11.11.2022. godine, na osnovu konačne Rang liste projekata bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
 15. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 16.063,80 eura za realizaciju projekta „Podrška u pristupu uslugama socijalne i dječije zaštite za lica sa invaliditetom“ prioritet III, NVO „Sjeverna zemlja“-Berane,  u oblasti zaštita lica sa invaliditetom,, po Javnom konkursu “ Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju “ broj 01-128/22-4555/1, objavljen 11.11.2022. godine, na osnovu konačne Rang liste projekata bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača
 16. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 25.289,14 eura za realizaciju projekta Rasklopi štap i pokreni avanturu samostalnog kretanja!“, prioritet II, NVO Savez slijepih Crne Gore“ – Podgorica “ u oblasti zaštita lica sa invaliditetom, po Javnom konkursu “ Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju “ broj 01-128/22-4555/1, objavljen 11.11.2022. godine, na osnovu konačne Rang liste projekata bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.

Ukupan iznos sredstava opredijeljenih Javnim konkursom „Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju“  iznosi 430.000,00 eura.

Više na :https://www.gov.me/clanak/odluka-o-raspodjeli-sredstava-za-finansiranje-projekata-nevladinih-organizacija-2