Građanska alijansa:Objavljen konkurs za podršku projekata NVO dostavljenih do 3.jula 2023.godine

U okviru projekta “Bez nekažnjivosti za povredu i kršenje ljudskih prava u Crnoj Gori” Građanska alijansa raspisuje konkurs za podršku nevladinim organizacijama u Crnoj Gori, sa opštim ciljem doprinosa demokratizaciji, vladavini prava i zaštiti ljudskih prava u skladu sa pregovaračkim procesom. Specifični ciljevi konkursa su jačanje vladavine prava i dobrog upravljanja u Crnoj Gori, kao i promovisanje i zaštita ljudskih prava u Crnoj Gori, sa fokusom na ranjive i marginalizovane grupe. Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Aktivnosti koje će se finansirati u okviru konkursa uključuju zagovaranje i lobiranje radi podsticanja zakonskih reformi i uticaja na kreiranje javnih politika, dokumentovanje i izveštavanje o slučajevima kršenja ljudskih prava, monitoring rada sudova u slučajevima torture i pravde, podršku prikupljanju statističkih i istraživačkih podataka, kampanje za podizanje svijesti o specifičnim pitanjima demokratije i ljudskih prava, podršku organizacijama civilnog društva u promovisanju odgovornosti i transparentnosti na nacionalnom i lokalnom nivou, te međusobnu saradnju i dijalog između građanskih i političkih aktera.

Konkurs raspoređuje 35,000 eura EUR za organizacije civilnog društva na lokalnom nivou koje se bave vladavinom prava i promocijom i zaštitom ljudskih prava. Posebna pažnja biće posvećena organizacijama koji predlažu implementaciju projekata u manje razvijenim područjima, kao što su sjever Crne Gore i ostala manje razvijena područja, odnosno mjesta izvan Podgorice.

Iznos sredstava koja mogu biti odobrena za pojedinačne projekte u okviru konkursa kreće se od 5,000 do 7,000 eura.

Pravo učešća na konkursu imaju lokalne organizacije civilnog društva registrovane u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama, koje ispunjavaju kriterijume da su pravna lica, neprofitnog tipa, da su registrovane u Crnoj Gori najmanje 12 mjeseci prije roka za dostavljanje prijedloga projekta te da da nijesu imali godišnji budžet veći od 35.000 EUR.

Svaka organizacija može učestvovati na konkursu samo jednom, ili kao podnosilac prijedloga ili kao partner, a naročito se ohrabruju partnerski projekti.

Sredstva će se dodjeljivati za projekte koji traju najmanje pet a najviše sedam mjeseci.

Prijedloge projekata i ostale konkursom zahtijevane dokumente u štampanoj verziji slati isključivo poštom, u zatvorenoj koverti, sa naznakom – Za konkurs „Bez nekažnjivosti za povredu i kršenje ljudskih prava u Crnoj Gori ” – na adresu: Građanska Alijansa (GA), Petra Dedića 26/a, Stari Aerodrom, 81000 Podgorica. Elektronsku verziju slati isključivo na email office@gamn.org. Obje verzije (elektronska i štampana) se dostavljaju najkasnije do 3. jula 2023. do 15.00h.

U slučaju nedoumica, dodatne informacije možete dobiti slanjem pitanja na office@gamn.org, najkasnije 11 dana prije isteka roka za prijavu, odnosno do 23. juna, pri čemu naziv mail-a mora nositi naziv “Konkurs – Bez nekažnjivosti za povredu i kršenje ljudskih prava u Crnoj Gori ”.

Vodič za podnosioce predloga projekta, aplikacioni formular i formu budžeta možete pronaći OVDJE.

Preuzeto sa:

GRAĐANSKA ALIJANSA RASPISUJE KONKURS PODRŠKE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U CRNOJ GORI