Ministarstvo kulture i medija:Konkurs za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti kulture i umjetnosti

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni konkurs Kultura spaja: od amatera do profesionalaca za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblastima kulture i umjetnosti.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno zaključno s 21. avgustom 2023. godine.

Poziv je upućen nevladinim organizacijama koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih Zakonom o kulturi („Službeni list CG“, br. 49/08, 16/11, 40/11 i 38/12), Zakonom o zaštiti kulturnih dobara („Službeni list CG“, br. 49/10, 40/11, 44/17 i 18/19), kao i strateškim dokumentima u oblastima kulture i umjetnosti.

Strateški ciljevi čijem će ostvarenju doprinijeti projekti/programi nevladinih organizacija su:

 • Razvoj amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva
 • Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, izvornih i tradicionalnih kulturnih i etno-kulturnih osobenosti
 • Prezentacija, promocija i internacionalizacija amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva i nematerijalne kulturne baštine.

Sektorskom analizom u oblastima kulture i umjetnosti identifikovan je problem nedovoljno razvijenog amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva, kao i potreba očuvanja izvornih i tradicionalnih kulturnih i etno-kulturnih osobenosti.

Aktivnosti nevladinih organizacija koje će doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva i rješavanju navedenih problema – prihvatljive aktivnosti za finansiranje su:

 • stručna usavršavanja, obuke, radionice, seminari, kursevi, treninzi i druge edukativne aktivnosti
 • nabavka i izrada narodnih nošnji, kostima, rekvizita
 • nabavka i servisiranje instrumenata, nabavka notnog materijala
 • nabavka tehničke opreme
 • adaptiranje prostora za rad i čuvanje nošnji, instrumenata i opreme
 • postavljanje koreografija, priprema koncerata, produkcija predstava
 • snimanje audio i video zapisa
 • objavljivanje publikacija, monografija…
 • prezentacija i promocija tradicionalnih i kulturnih vrijednosti i učešće u turističkoj ponudi
 • učešće na koncertima, smotrama, turnejama, festivalima u zemlji i inostranstvu
 • organizovanje koncerata, predstava, smotri, turneja, festivala (revijalnog i takmičarskog karaktera)
 • organizovanje promocija, skupova, foruma, konferencija, okruglih stolova…
 • istraživanje, prezentovanje i praktikovanje tradicionalnih vrijednosti nematerijalnog nasljeđa (jezik, govor, usmeno predanje, usmena književnost, izvođačka umjetnost, običaj, obred i svečanost, znanje ili vještina vezana za prirodu i svemir, kultno i znamenito mjesto, tradicionalni zanat i vještina…).

Popis navedenih aktivnosti nije konačan, već ilustrativan, a prihvatljivim će se smatrati i druge aktivnosti za koje se ocijeni da doprinose ostvarenju ciljeva konkursa.

Što se tiče projektnih aktivnosti koje se odnose na putovanja (učešće na koncertima, smotrama, turnejama, festivalima i sl.) i nabavku opreme i robe (narodnih nošnji, kostima, instrumenata, rekvizita, adaptaciju itd.), ovo ne mogu biti dominante ili isključive aktivnosti projekta (pa samim tim ni troškovi), već moraju biti u kontekstu realizacije drugih aktivnosti. Dakle, konkursom se neće finansirati projekti koji podrazumijevaju isključivo putovanja, odnosno nabavku opreme i robe, kao i isključivo te dvije aktivnosti zajedno.

Ukupan iznos sredstava za projekte i programe NVO koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je 421.171,77 €. Najniži iznos finansijske podrške koju je moguće ostvariti po konkursu je 5. 000 €, a najviši 35. 000 €.

Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti najviše dva projekta/programa, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat/program. Takođe, nevladina organizacija može biti i partner na samo jednom projektu/programu u okviru ovog konkursa.

Učesnici javnog konkursa mogu biti:

1) NVO koje se bave amaterskim stvaralaštvom, u sljedeća tri segmenta:

 • folklor: kulturno-umjetnička društva, folklorni ansambli, kulturni/umjetnički centri;
 • muzika: vokalni/muzički sastavi (klape, grupe), horovi, guslarska društva i orkestri;
 • pozorište i scenska umjetnost: amaterska pozorišta, pozorišne grupe, trupe, škole pozorišta;

2) NVO koje se bave:

 • tradicionalnim vještinama, zanatima i upotrebom tradicionalnih materijala;

3) druge NVO koje djeluju u oblasti kulture/umjetnosti (npr. strukovna udruženja umjetnika i stručnjaka u kulturi, organizacije koje se bave nematerijalnim kulturnim nasljeđem (folklor i muzika) ili pozorišnom djelatnošću, i druge) – pod uslovom da kreiraju projekte koji doprinose razvoju amaterskog stvaralaštva, tako da ciljne grupe, odnosno glavni korisnici ovih projekata budu upravo organizacije amaterskog stvaralaštva i njihovo članstvo.

Prijavu na ovaj konkurs može podnijeti NVO iz prethodno navedenih kategorija koja je: 

 • upisana u Registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog konkursa;
 • kroz ciljeve i/ili djelatnosti u Statutu definisala:

1) bavljenje amaterskim stvaralaštvom (folklor/muzika/pozorište) /

2) bavljenje tradicionalnim vještinama, zanatima i upotrebom tradicionalnih materijala /

3) djelovanje u oblasti kulture/umjetnosti – pod uslovom da kreira projekat koji doprinosi razvoju amaterskog stvaralaštva, tako da ciljne grupe, odnosno glavni korisnici projekta budu upravo organizacije amaterskog stvaralaštva i njihovo članstvo;

 • predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha).

Raspodjela sredstava vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;
 • kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;
 • kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;
 • transparentnost rada nevladine organizacije.

Bodovanje projekata/programa vrše nezavisni procjenjivači sa Liste koju je, na osnovu javnog poziva, utvrdilo Ministarstvo javne uprave.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno zaključno s 21. avgustom 2023. godine.

Komisija u roku od 15 dana od dana završetka ovog konkursa, na internet stranici Ministarstva i portalu e-uprave, objavljuje Listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju. Nevladina organizacija sa Liste dužna je da otkloni utvrđene nedostatke u roku od pet dana od dana objavljivanja liste. Ako se utvrđeni nedostaci ne otklone, prijava se odbacuje.

Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs („Službeni list CG“, broj 14/18) – obrazac prilagođen ovom konkursu dostupan u prilogu.

Uz popunjeni prijavni obrazac, nevladine organizacije su dužne dostaviti:

 • fotokopiju rješenja o upisu u Registar NVO, a za NVO upisane u Registar prije 2012. godine i fotokopiju rješenja o usklađivanju statuta sa Zakonom o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, broj 39/11), ili Uvjerenje Ministarstva javne uprave o evidenciji u Registru NVO – dostaviti isto i za partnera, ukoliko postoji;
 • fotokopiju Statuta u kojemu su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO;
 • fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha sa brojem iskaza).

Za projekte/programe koji podrazumijevaju korišćenje autorskih prava koja ne pripadaju podnosiocu prijave, neophodno je dostaviti i:

 • dokaz o regulisanim autorskim pravima s autorom, odnosno nosiocem autorskih prava (autorski ugovor ili pismeni pristanak autora).

Za projekte/programe koji podrazumijevaju korišćenje kulturnog dobra u posebne svrhe, neophodno je dostaviti i:

 • odobrenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara, u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara.

Za projekte/programe koji podrazumijevaju saradnike (npr. javne ustanove, turističke ogranizacije i sl.), potrebno je dostaviti i:

 • sporazum o saradnji / saglasnost / mišljenje / preporuku ili drugi odgovarajući akt institucije s kojom će se sarađivati na projektu/programu.

Popunjeni obrazac prijave uz obavezne priloge, neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jednom (1) primjerku u elektronskoj formi na USB-u ili CD-u, u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku (prijava i prilozi), isključivo poštom, preporučenom pošiljkom, na adresu:

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, Njegoševa 83, 81250 Cetinje

sa napomenom: NE OTVARATI – prijava na Javni konkurs

„Kultura spaja: od amatera do profesionalaca“

U razmatranje će biti uzeti samo projekti/programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, s potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.

Detaljnije propozicije i informacije nalaze se u Uputstvu za učesnike konkursa (obavezno pročitati), koje je sastavni dio teksta konkursa i dostupno je u prilogu.

Više informacija i aplikacionu formu preuzmite  na linku:

https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-finansiranje-projekata-programa-nvo