Ministarstvo kapitalnih investicija:Konkurs za finansiranje projekata NVO u oblasti zaštite životne sredine u saobraćaju do 30.avgusta 2023.godine

Na linku 

https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-iz-oblasti-zastite-zivotne-sredine-u-saobracaju možete pogledati Konkurs  Oblast zaštite životne sredine u saobraćaju , koji je objavilo Ministarstvo kapitalnih investicija.
 

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe na ovaj konkurs, kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih: 

 • Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima; 
 • Strategijom razvoja saobraćaja 2019-2035; 
 • Zakonom o životnoj sredini; 
 • Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini. 

Strateški ciljevi čijem će ostvarenju doprinijeti projekti/programi nevladinih organizacija u 2023. godini su: 

 • Povećati nivo svijesti učesnika u saobraćaju o značaju očuvanja zdrave životne sredine; 
 • Podizanje nivoa ekološke svijesti u oblasti očuvanja biodiverziteta; 
 • Povećanje nivoa svijesti građana o zanačaju masovnije upotrebe bicikla u saobraćaju i njegovog uticaja na zaštitu zivotne sredine; 
 • Promjene u prometnoj kulturi, promjena ponašanja građana – svih učesnika u prometu; 
 • Smanjenje emisije štetnih gasova iz prometa, pozitivan uticaj na ljudsko zdravlje; 
 • Jačanje svijesti građana o pitanjima saobraćaja i životne sredine; 
 • Promocija pješačenja; 
 • Istraživanja vezana za životnu sredinu u oblasti saobraćaja. 

Direktne ciljne grupe: 

 • Mladi; 
 • Učesnici u saobraćaju – vozači i pješaci; 
 • Stanovnici jedne lokalne zajednice; 
 • NVO koje se bave zaštitom životne sredine. 

Indirektne ciljne grupe: 

 • Zainteresovana javnost; 
 • Mediji; 
 • Turisti; 
 • Relevantne institucije (škole, lokalna samouprava, sekretarijati za zaštitu životnesredine i sl.); 
 • Gradovi sa povećanom vrijednošću zagađenosti vazduha od strane upotrebe motornih vozila. 

Potrebe ciljnih grupa: 

 • Čista i zdrava životna sredina, zadovoljavanje standard kvaliteta; 
 • Kvalitet života u jednoj društvenoj zajednici;      Očuvanje zdravlja. 

Aktivnosti nevladinih organizacija koje će doprinijeti ostvarenju strateškog/ih cilja/ciljeva i zadovoljenju potreba ciljne/nih grupe/a („prihvatljive aktivnosti za finansiranje“) mogu biti usmjerene na: 

 • Podizanje nivoa svijesti učesnika u saobraćaju o značaju očuvanja zdrave životne sredine; 
 • Unaprijeđeno stanje biodiverziteta duž puteva u Crnoj Gori; 
 • Promovisanje zdravih stilova života: biciklizam i pješačenje, kao i slične aktivnosti sa akcentom na oblast saobraćaja; 
 • Istraživanja vezana za životnu sredinu u oblasti saobraćaja, kao i druge aktivnosti prihvatljive za finansiranje. 

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je: 55.623.21 euro. Najnižiji iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu/programu je 3, 500 eura  najviši 5 000 eura. 

Na ovaj konkurs jedna nevladina organizacija može prijaviti više projekta/programa, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat/program. Ta nevladina organizacija može biti i partner na samo jednom projektu/programu u okviru ovog javnog konkursa. 

Prijavu projekta/programa na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je: 

 1. upisana u Registar nevladinih organizacija; 
 2. kroz ciljeve i djelatnosti u Statutu, definisala oblast od javnog interesa iz ovog konkursa kao oblast svog djelovanja; 
 3. u oblasti od javnog interesa iz ovog konkursa realizovala projekat/e i/ili program/e u prethodne tri godine; 
 4. predala poreskom organu izvještaj za 2022. godinu (bilans stanja i bilans uspjeha). 

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma: 

 1. doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti; 
 2. kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa; 
 3. kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program; 4) transparentnost rada nevladine organizacije. 

Bodovanje projekata, odnosno programa prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list CG“, br. 13/18), na propisanom obrascu. Svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača. 

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 30.08.2023.godine, na arhivu Ministarstva ili putem pošte. 

Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br. 14/18), potpisana i opečaćena od strane ovlašćenog lica u tri primjerka. 

Uz prijavu na ovaj konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti: 

 1. fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO; 
 2. fotokopiju statuta NVO potpisan i opečaćen od strane ovlašćenog lica; 
 3. fotokopija finansijskih izvještaja za 2022. godinu (bilans stanja i bilans uspjeha); 
 4. potvrda o podnošenju finansijkih iskaza za 2022. godinu; 
 5. izjava o nepostojanju višestrukog finansiranja, potpisana i ovjerena; 
 6. izjava o partnerstvu (ukoliko postoji), potpisana i ovjerena; 
 7. budžet projekta/programa, potpisan i opečaćen od strane ovlašćenog lica u tri primjerka; 
 8. izjava da su svi podaci u prijavi istiniti, potpisana i ovjerena; 
 9. dokaz da je u oblasti od javnog interesa iz ovog konkursa realizovala projekat/e i/ili program/e u prethodne tri godine; 
 10. finansijski i narativni izvještaj do dana prijave na konkurs za projekte koje su finansirani u 2022. 

godini od strane Ministarstva kapitalnih investicija, organizacije koje su to uradile prije objavljivanja konkursa nisu u obavezi da dostavljaju isto. 

Napomena: Nevladine organizacije koje dostave dio izvještaja za 2022.godinu do dana prijave na javni konkurs, nisu u obavezi dostavljanja istog u finalnom izvještaju, već samo preostali dio za izvještavanje; 

 1. prijava na CD-u u word formatu, koja mora biti u sadržaju istovjetna štampanom primjerku  

Za partnerske organizacije je neophodno dostaviti: 

 1. fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO; 
 2. fotokopiju  statuta NVO potpisan i opečaćen od strane ovlašćenog lica; 

 

 1. fotokopija finansijskih izvještaja za 2022. godinu (bilans stanja i bilans uspjeha); 
 2. dokaz da je u oblasti od javnog interesa iz ovog konkursa realizovala projekat/e i/ili program/e u prethodne tri godine. 

 

Ministarstvo kapitalnih investicija 

Rimski trg br: 46 Podgorica sa napomenom: NE OTVARATI – prijava na Javni konkurs broj: 01-056/23-8051/1 pod  nazivom_ JAVNI KONKURS ZA OBLAST ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U SAOBRAĆAJU ZA 2023. GODINU

________________________________________________________________ 

U razmatranje će biti uzeti  samo projekti/programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji  zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom. 
Pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti elektronskim putem na adresu: demir.djesevic@mki.gov.me
Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija 

Ministarstva kapitalnih investicija će u roku od 15 dana od dana završetka ovog konkursa, na internet stranici Ministarstva i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju. 

Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.