Ministarstvo vanjskih poslova:Pravilnik o oslobađanju od plaćanja PDV-a

U Službenom listu Crne Gore objavljen je novi Pravilnik o oslobađanju od plaćanja PDV-a koji će stupiti na snagu 21. maja 2024. godine

Izmjene se odnose isključivo na proceduru i nadležnosti koje se odnose na oslobađanje od plaćanja poreza na dodatu vrijednost.

Kada je riječ o oslobađanju od plaćanja carine, Ministarstvo vanjskih poslova ostaje nadležno u skladu sa procedurom koja važi od 1. februara 2024. godine, i koja je navedena na sajtu MVP.

Na osnovu člana 25 stav 2 i člana 28 stav 2 Zakona o porezu na dodatu vrijednost  („Službeni list RCG“, br. 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 76/05 i „Službeni list CG“, br. 16/07,  29/13, 9/15, 53/16, 1/17, 50/17, 80/20, 59/21, 146/21, 49/22, 65/22, 140/22 i 3/23),  Ministarstvo finansija donijelo je 

P R A V I L N I K 

O POSTUPKU OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA POREZA NA DODATU VRIJEDNOST  INVESTITORA I ISPORUKU ODREĐENIH PROIZVODA I USLUGA 

Oslobađanje od plaćanja PDV za projekte koji se finansiraju iz sredstava Evropske  unije u okviru indirektnog i podijeljenog upravljanja 

Član 14 

Radi ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja PDV na izvršeni promet proizvoda i  usluga, odnosno uvoz proizvoda, kada je to predviđeno međunarodnim ugovorom koji se  finansira iz sredstava Evropske unije, odnosno sredstava namijenjenih za projekte  implementirane u indirektnom i podijeljenom upravljanju ugovarač, odnosno korisnik granta  prilaže potvrdu da odnosni proizvodi i usluge ispunjavaju uslove za oslobađanje od plaćanja  PDV. 

Kod podijeljenog upravljanja pravo na oslobađanje od plaćanja PDV na izvršeni promet  proizvoda i usluga, odnosno uvoz proizvoda imaju ugovarači, odnosno korisnici projekata  čija je ukupna vrijednost, uključujući PDV, najmanje pet miliona eura.  

Organ državne uprave nadležan za oblast u kojoj se realizuje projekat EU pomoći  (Ministarstvo finansija – Direktorat za finansiranje, ugovaranje i sprovođenje sredstava EU  podrške, Uprava za kapitalne projekte, Ministarstvo evropskih poslova i Ministarstvo  poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Direktorat za plaćanja) izdaje potvrdu za  oslobađanje od plaćanja PDV. 

Oslobađanje od plaćanja PDV vrši se na izvršeni promet proizvoda i usluga, odnosno  uvoz proizvoda na nivou pojedinačnih računa u okviru ugovorene vrijednosti, uključujući  sredstva Evropske unije i sredstva kofinansiranja.  

Ugovarač, odnosno korisnik granta dostavlja isporučiocu proizvoda odnosno usluga  obavještenje o obračunu PDV po stopi 0%, uz kopiju potvrde iz stava 2 ovog člana. 

Zahtjev za oslobađanje od plaćanja PDV za projekte koji se finansiraju iz sredstava  Evropske unije u okviru indirektnog i podijeljenog upravljanja 

Član 15

Zahtjev za oslobađanje od plaćanja PDV za projekte koji se finansiraju iz sredstava  Evropske unije u okviru indirektnog i podijeljenog upravljanja podnosi se nadležnom organu  iz člana 14 stav 2 ovog pravilnika. 

Obrazac zahtjeva za oslobađanje od plaćanja PDV za projekte koji se finansiraju iz  sredstava Evropske unije u okviru indirektnog i podijeljenog upravljanja dat je u Prilogu 5  ovog pravilnika. 

Potvrda za oslobađanje od plaćanja PDV za projekte koji se finansiraju iz sredstava  Evropske unije u okviru indirektnog i podijeljenog upravljanja 

Član 16 

Potvrda iz člana 14 stav 1 ovog pravilnika sadrži sljedeće podatke: 

1) naziv nadležnog organa; 

2) naziv programa; 

3) naziv ugovarača, korisnika granta (u slučaju kada postoji više korisnika granta,  vodeći aplikant podnosi zahtjev u ime ko-aplikanta/partnera na projektu, pa se u  potvrdi navodi i ime ko-aplikanta/partnera na projektu); 

4) naziv ugovora; 

5) broj ugovora evidentiran kod organa državne uprave koji je nadležan za oblast u kojoj  se realizuje projekat EU pomoći u okviru indirektnog upravljanja, odnosno broj pod  kojim je ugovor evidentiran kod organa državne uprave nadležnog za vanjske  poslove u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast zaključivanja i izvršavanja  međunarodnih ugovora kod podijeljenog upravljanja; 

6) broj potvrde; 

7) datum početka, odnosno datum završetka implementacije projekta; 8) poziv na odredbu Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Crne Gore  koju predstavlja Vlada Crne Gore i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje  finansijske pomoći Unije Crnoj Gori u okviru instrumenata pretpristupne podrške (IPA  II) („Službeni list CG – Međunarodni ugovori”, broj 5/15), odredbu Zakona o  potvrđivanju Finansijskog Okvirnog partnerskog sporazuma između Crne Gore koju  predstavlja Vlada Crne Gore i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje  finansijske pomoći Unije Crnoj Gori u okviru Instrumenta pretpristupne podrške (IPA  III) („Službeni list CG – Međunarodni ugovori”, broj 6/22) na osnovu koje se odnosni  proizvodi i usluge oslobađaju od plaćanja PDV, odnosno odredbu Zakona o  potvrđivanju Sektorskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije  kojim se utvrđuju pravila za upravljanje i sprovođenje finansijske pomoći Unije Crnoj  Gori u okviru Instrumenata pretpristupne podrške za oblast politike “Poljoprivreda i  ruralni razvoj” (IPARD) („Službeni list CG – Međunarodni ugovori”, br. 2/16 i 2/21) kod  indirektnog upravljanja, odnosno poziv na odredbu Uredbe EU broj 2021/1060  Evropskog parlamenta i Savjeta od 24. juna 2021. godine kod podijeljenog  upravljanja; 

9) vrijednost profakture sa PDV-om, sa specifikacijom proizvoda koji se uvoze, odnosno  nabavljaju u zemlji i usluga koje se koriste u zemlji; 

10) datum i mjesto izdavanja potvrde, i 

11) pečat i potpis ovlašćenog lica izdavaoca potvrde. 

Potvrda iz stava 1 ovog člana izdaje se ugovaraču, odnosno korisniku granta u roku od  osam dana od dana prijema ispravno popunjenog zahtjeva, odnosno ispravno priloženog  predračuna, kao i poreskom organu radi evidentiranja u roku od pet dana od dana izdavanja  potvrde. 

Obrazac potvrde iz stava 1 ovog člana dat je u Prilogu 6.

Oslobađanje od plaćanja PDV za Programe Unije 

Član 17 

Radi ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja PDV za Programe Unije, korisnik  prilaže potvrdu organa državne uprave, odnosno organa uprave nadležnog za oblast za koju  se realizuje projekat, da odnosni proizvodi i usluge ispunjavaju uslove za oslobađanje od  plaćanja PDV. 

Oslobađanje od plaćanja PDV vrši se na izvršeni promet proizvoda i usluga, odnosno  uvoz proizvoda na nivou pojedinačnih računa u okviru ugovorene vrijednosti.  Korisnik dostavlja isporučiocu proizvoda odnosno usluga obavještenje o obračunu PDV  po stopi 0%, uz kopiju potvrde iz stava 1 ovog člana. 

Zahtjev za oslobađanje od plaćanja PDV za Programe Unije 

Član 18 

Zahtjev za oslobađanje od plaćanja PDV za Programe Unije podnosi se nadležnom  organu iz člana 17 stav 1 ovog pravilnika. 

Obrazac zahtjeva za oslobađanje od plaćanja PDV za projekte koji se finansiraju iz  sredstava Programa unije dat je u Prilogu 7 ovog pravilnika. 

Potvrda za oslobađanje od plaćanja PDV za Programe Unije 

Član 19 

Potvrda iz člana 17 stav 1 ovog pravilnika sadrži sljedeće podatke: 

1) naziv nadležnog organa; 

2) naziv programa; 

3) naziv korisnika; 

4) naziv ugovora; 

5) broj pod kojim je ugovor evidentiran kod organa državne uprave nadležnog za  vanjske poslove u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast zaključivanja i  izvršavanja međunarodnih ugovora; 

6) broj potvrde; 

7) datum početka, odnosno završetka implementacije projekta; 

8) poziv na odredbu Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Crne Gore  koju predstavlja Vlada Crne Gore i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje  finansijske pomoći Unije Crnoj Gori u okviru instrumenata pretpristupne podrške (IPA  II) („Službeni list CG – Međunarodni ugovori”, broj 5/15), na osnovu koje se odnosni  proizvodi i usluge oslobađaju od plaćanja PDV, odnosno odredbu Zakona o  potvrđivanju Finansijskog Okvirnog partnerskog sporazuma između Crne Gore koju  predstavlja Vlada Crne Gore i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje  finansijske pomoći Unije Crnoj Gori u okviru Instrumenta pretpristupne podrške (IPA  III) („Službeni list CG – Međunarodni ugovori”, broj 6/22); 

9) vrijednost profakture sa PDV-om, sa specifikacijom proizvoda koji se uvoze, odnosno  nabavljaju u zemlji i usluga koje se koriste u zemlji; 

10) datum i mjesto izdavanja potvrde, i 

11) pečat i potpis ovlašćenog lica izdavaoca potvrde. 

Potvrda iz stava 1 ovog člana izdaje se korisniku u roku od osam dana od dana  prijema ispravno popunjenog zahtjeva, odnosno ispravno priloženog predračuna, kao i  poreskom organu radi evidentiranja u roku od pet dana od dana izdavanja potvrde. Obrazac potvrde iz stava 1 ovog člana dat je u Prilogu 8.

Oslobađanje od plaćanja PDV za projekte koji se finansiraju iz sredstava Evropske  unije u okviru direktnog upravljanja, odnosno za projekte koji se finansiraju od  strane međunarodnih organizacija 

Član 20 

Direktno upravljanje obuhvata ugovore koje finansira Evropska unija, i to: ugovore o  pružanju usluga uključujući i okvirne ugovore o isporuci proizvoda, ugovore o izvođenju  radova, ugovore o donacijama, uključujući ugovore o doprinosu zaključene direktno sa  Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori kao ugovornim tijelom, odnosno sa nekim od  tematskih Generalnih Direktorata Evropske unije ili Agencijama Evropske unije čije  aktivnosti se djelimično sprovode u Crnoj Gori. 

Ugovarač, odnosno korisnik donacije radi ostvarivanja prava na oslobađanje od  plaćanja PDV za projekte koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije u okviru direktnog  upravljanja, odnosno za projekte koji se finansiraju od strane međunarodnih organizacija,  dobija potvrdu koju mu izdaje poreski organ. 

Oslobađanje od plaćanja PDV vrši se na izvršeni promet proizvoda i usluga, odnosno  uvoz proizvoda na nivou pojedinačnih računa u okviru ugovorene vrijednosti.  Ugovarač, odnosno korisnik donacije dostavlja isporučiocu proizvoda odnosno  usluga obavještenje o obračunu PDV po stopi 0%, uz kopiju potvrde iz stava 3 ovog člana. 

Zahtjev za oslobađanje od plaćanja PDV za projekte koji se finansiraju iz sredstava  Evropske unije u okviru direktnog upravljanja odnosno za projekte koji se  finansiraju od strane međunarodnih organizacija 

Član 21 

Zahtjev za oslobađanje od plaćanja PDV za projekte koji se finansiraju iz sredstava  Evropske unije u okviru direktnog upravljanja, odnosno za projekte koji se finansiraju od  strane međunarodnih organizacija podnosi se poreskom organu. 

Prije podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja PDV poreskom organu, ugovarač,  odnosno korisnik donacije pribavlja potvrdu o evidenciji ugovora od strane Delegacije  Evropske unije, odnosno od strane međunarodne organizacije, koja sadrži: ugovorno tijelo,  naziv ugovarača, odnosno korisnika donacije, krajnjeg korisnika projekta (za ugovore o  uslugama, nabavci opreme, radovima), odredbu međunarodnog sporazuma kojom je  predviđeno oslobađanje, naziv programa iz kojeg se projekat finansira, naziv projekta, broj  projekta, trajanje projekta, tip ugovora, cjelokupan ugovoreni budžet, odnosno vrijednost  ugovora, broj i datum izdavanja potvrde, kao i potpis i pečat ovlašćenog lica. 

Potvrda iz stava 2 ovog člana predstavlja sastavni dio zahtjeva iz stava 1 ovog člana. Pored potvrde iz stava 2 ovog člana, prilikom podnošenja zahtjeva za oslobađanje od  plaćanja PDV, ugovarač odnosno korisnik donacije prilaže nadležnom organu iz člana 20  stav 2 ovog pravilnika: kopiju ugovora, kopiju budžeta ugovora i specifikaciju predviđenih  troškova. 

Potvrda iz stava 2 ovog člana, kopija budžeta ugovora i specifikacija predviđenih troškova  dostavlja se prevedena na službenom jeziku od strane stalnog sudskog tumača. Obrazac zahtjeva za oslobađanje od plaćanja PDV za projekte koji se finansiraju iz  sredstava Evropske unije u okviru direktnog upravljanja odnosno za projekte koji se  finansiraju od strane međunarodnih organizacija dat je u Prilogu 9. 

Potvrda za oslobađanje od plaćanja PDV za projekte koji se finansiraju iz sredstava  Evropske unije u okviru direktnog upravljanja odnosno za projekte koji se  finansiraju od strane međunarodnih organizacija 

Član 22 

Potvrda iz člana 20 stav 2 ovog pravilnika sadrži sljedeće podatke:

1) naziv nadležnog organa; 

2) naziv ugovora; 

3) naziv ugovarača, odnosno korisnika donacije; 

4) broj potvrde o evidenciji izdat od strane Delegacije Evropske unije odnosno od strane  međunarodne organizacije; 

5) djelovodni broj; 

6) vrijednost profakture sa PDV-om, sa specifikacijom proizvoda koji se uvoze, odnosno  nabavljaju u zemlji i usluga koje se koriste u zemlji; 

7) datum i mjesto izdavanja potvrde, i 

8) pečat i potpis ovlašćenog lica izdavaoca potvrde. 

Potvrda iz stava 1 ovog člana izdaje se ugovaraču, odnosno korisniku donacije u roku od  15 dana od dana prijema ispravno popunjenog zahtjeva, odnosno ispravno priloženog  predračuna. 

Obrazac potvrde iz stava 1 ovog člana dat je u Prilogu 10. 

Oslobađanje od plaćanja PDV za isporuku proizvoda odnosno usluga u skladu sa  međunarodnim sporazumom, odnosno ugovorom o donaciji 

Član 23 

Radi ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja PDV, kada je to predviđeno  međunarodnim sporazumom, korisnik prilaže potvrdu organa državne uprave nadležnog za  oblast za koju se realizuje projekat, da odnosni proizvodi i usluge ispunjavaju uslove za  oslobađanje od plaćanja PDV. 

Oslobađanje od plaćanja PDV vrši se na izvršeni promet proizvoda i usluga, odnosno  uvoz proizvoda na nivou pojedinačnih računa u okviru ugovorene vrijednosti.  Korisnik dostavlja isporučiocu proizvoda odnosno usluga obavještenje o obračunu PDV  po stopi 0%, uz kopiju potvrde iz stava 1 ovog člana. 

Radi ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja PDV, kada je to predviđeno  ugovorom o donaciji, korisnik dostavlja predmetni ugovor zajedno sa specifikacijom  proizvoda, odnosno usluga na koje se oslobađanje odnosi, na uvid poreskom organu. Za ugovore iz stava 4 ovog člana ne izdaje se potvrda o oslobađanju od plaćanja PDV. 

Zahtjev za oslobađanje od plaćanja PDV za isporuku proizvoda odnosno usluga u  skladu sa međunarodnim sporazumom, odnosno ugovorom o donaciji

Član 24 

Zahtjev za oslobađanje od plaćanja PDV za isporuku proizvoda odnosno usluga u skladu  sa međunarodnim sporazumom, odnosno ugovorom o donaciji podnosi se nadležnom  organu iz člana 23 stav 1 ovog pravilnika. 

Obrazac zahtjeva za oslobađanje od plaćanja PDV za isporuku proizvoda odnosno usluga  u skladu sa međunarodnim sporazumom, odnosno ugovorom o donaciji dat je u Prilogu 11  ovog pravilnika. 

Potvrda 

Član 25 

Potvrda iz člana 23 stav 1 ovog pravilnika sadrži sljedeće podatke: 

1) naziv nadležnog organa; 

2) naziv međunarodnog sporazuma; 

3) broj pod kojim je međunarodni sporazum evidentiran kod organa državne uprave  nadležnog za vanjske poslove u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast  zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora ili broj međunarodnog sporazuma  evidentiran kod organa državne uprave nadležnog za realizaciju projekta;

4) naziv korisnika; 

5) broj potvrde; 

6) odredbu međunarodnog sporazuma kojom je predviđeno poresko oslobađanje; 7) vrijednost profakture sa PDV-om, sa specifikacijom proizvoda koji se uvoze,  odnosno nabavljaju u zemlji i usluga koje se koriste u zemlji; 

8) datum i mjesto izdavanja potvrde, i 

9) pečat i potpis ovlašćenog lica izdavaoca potvrde. 

Potvrda iz stava 1 ovog člana izdaje se korisniku u roku od osam dana od dana prijema  ispravno popunjenog zahtjeva, odnosno ispravno priloženog predračuna, kao i poreskom  organu radi evidentiranja u roku od pet dana od dana izdavanja potvrde. Obrazac potvrde iz stava 1 ovog člana dat je u Prilogu 12. 

Evidencije 

Član 26 

Nadležni organi iz člana 14 stav 2, člana 17 stav 1, člana 20 stav 2 i člana 23 stav 1 vode  evidenciju o izdatim potvrdama, kao i o isporuci proizvoda, odnosno pružanju usluga na koje  se odnosi poresko oslobađanje (naročito po vrsti, količini, vrijednosti proizvoda i usluga) za  koje su nadležni. 

Dodatno, nadležni organ iz člana 14 stav 2 ovog pravilnika vodi evidenciju o utvrđenim  neprihvatljivim troškovima za koje je sprovedena procedura oslobađanja od plaćanja PDV.  Nakon utvrđivanja neprihvatljivog troška, nadležni organ iz člana 14 stav 2 dostavlja  obavještenje ugovaraču, odnosno korisniku granta, radi uplate PDV za iznos neprihvatljivih  troškova.  

Obavještenje iz stava 3 ovog člana dostavlja se poreskom organu radi evidentiranja, u  roku od pet dana od dana izdavanja. 

Više na linku:

https://docs.google.com/document/d/14k9Dxlz5WMyX8MIQrZCDT7KPLIXwO-l3JTb__qQc3fE/edit?pli=1