Ministarstvo zdravlja: Konkurs za NVO za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv bolesti zavisnosti

Na sajtu Ministarstva zdravlja objavljen je Javni konkurs “Adekvatnom prevencijom do uspjeha u borbi protiv upotrebe droga među djecom i mladima za 2024. godinu” za finansiranje projekata i programa NVO u oblasti borbe protiv bolesti zavisnosti.

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe na ovaj konkurs kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih Odlukom o otvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2024. godini kao i starteškim dokumentima iz oblasti borbe protiv bolesti zavisnosti.

Strateški ciljevi čijem će ostvarenju doprinijeti projekti/programi nevladinih organizacija u 2024. godini su:

 1. Podizanje svijesti zajednice o problemu zloupotrebe droga i o potrebi za njenim sprečavanjem, kao i o potrebi afirmacije zdravih navika življenja;
 2. Podsticanje implementacije raznovrsnih, savremenih programa prevencije, koji daju jasnu poruku, zasnovanih na dokazima
 3. Rad na jačanju ličnih vrijednosti i rezilijentnosti kod mladih

Prioritetni problemi u oblasti borbe protiv bolesti zavisnosti -zloupotrebe droga koji se planiraju rješavati finansiranjem projekata/programa nevladinih organizacija su:

 1. Prisutnost zloupotrebe droga kod mladih i štetni efekti po društvo i ekonomiju
 2. Štetna zlupotreba droge i drogom uzrokovani poremećaji kod samog pojednica, u okviru porodice i u odnosu na cjelokupno društvo
 3. Nedostatak preventivnih programa zloupotrebe droga kod mladih
 4. Nedostatak iskustva roditelja/staratelja o načinu prepoznavanja i prevenciji rizičnog ponašanja djece i mladih uzrokovanih zloupotrebom droga
 5. Nedostatak multisektorske saradnje i multidisciplinatrnih tijela u zajedničkom djelovanju protiv zloupotrebe droga kod mladih
 6. Nedovoljno prisutna rezilijentnost mladih u odnosu na zloupotrebu droga

Aktivnosti nevladine organizacije prihvatljive za finansiranje su:

 1.  Sprovođenje informativnih i edukativnih aktivnosti (edukacija, radionica, kampanja) usmjerenih prema djeci i mladima o štetnim posljedicama zloupotrebe droga
 2. Izrada i distribucija flajera, brošura i plakata koji sadrže upozorenja o zdravstvenim posljedicama zloupotrebe droga
 3. Sprovođenje programa edukacije roditelja/staratelja o načinu prepoznavanja i prevenciji rizičnog ponašanja djece i mladih uzrokovanih zloupotrebom droga
 4. Sprovođenje programa edukacije odraslih  koji su u profesionalnom i radnom kontaktu  sa mladima o načinu prepoznavanja i prevenciji rizičnog ponašanja djece i mladih uzrokovanih zloupotrebom droga
 5. Sprovođenje istraživanja na temu uzroka, obima i inteziteta zloupotrebe droga kod mladih
 6.  Izrada programa za sprovođenje grupne terapije za osobe sa problemom zloupotrebe droga i članova njihovih porodica, edukacija kadra u sprovođenju programa grupne terapije i prevencije

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je: 110.267,00 eura.

Najnižiji iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu/programu je 5.000 eura, a najviši 15.000 eura.

 

Više informacija na  linku:

https://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=1308