CRNVO: Nalazi istraživanja “Uticaj pandemije COVID19 na rad NVO u Crnoj Gori”

CRNVO je objavio nalaze istraživanja “Uticaj pandemije COVID19 na rad NVO u Crnoj Gori” sa konkretnim preporukama.
Ovi nalazi i preporuke, sa konkretnim mjerama navedenim u dokumentu, biće u narednim danima upućeni ključnim akterima: Vladi Crne Gore, donatorima, Delegaciji EU u Crnoj Gori.
Mjere koje treba da preduzmu akteri su kategorizovane na hitne i srednjoročne.

Centar za razvoj NVO zahvaljuje predstavnicima nevladinih organizacija koje su popunile anketni upitnik.  Zahvaljujući Vašiim iscrpnim odgovorima i detaljnim  preporukama  pripremljen je ovaj dokument koji će biti distribuiran relevantnim subjektima.
Izvještaj pronađite na http://www.crnvo.me/sites/crnvo/files/article_files/uticaj_covid_19_na_rad_nvo_u_cg.pdf