Ministarstvo za ljudska i manjinska prava: Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti zaštita I promovisanje ljudskih I manjinskih prava, zaštita prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki za 2020.godinu

Na osnovu člana 32ž  Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11, 37/17) i Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list Crne Gore”, br. 013/18 od 28.02.2018), a u vezi sa Javnim konkursom broj 056-4/20-26 od 27. februara 2020. godine za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija koji doprinose socijalnoj inkluziji, zaštiti i promovisanju ljudskih prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki, Komisija za  raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti „Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, zaštita prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki“ formirana Rješenjem Ministarstva za ljudska i manjinska prava br. 056-4/20-24 od 14. februara 2020. godine, dana 20. novembra 2020. godine. donijela je:

ODLUKU

o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, zaštita prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki za 2020.godinu

Odluku možete preuzeti ovdje :

https://mmp.gov.me/vijesti/235505/ODLUKA-O-RASPODJELI-SREDSTAVA-ZA-FINANSIRANJE-PROJEKATA-PROGRAMA-NEVLADINIH-ORGANIZACIJA-U-OBLASTI-ZAsTITA-I-PROMOVISANJE-LJUDSK.html