Konkurs za raspodjelu finansijskih sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u 2017.godini

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore (u daljem tekstu : Fond) finansiraće i sufinansirati projekte u 2017.godini značajne za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica koji se realizuju u Crnoj Gori, u sljedećim oblastima:

  1. Očuvanje i razvoj nacionalne, odnosno etničke posebnosti;
  2. Očuvanje i razvoj kulturnog identiteta i baštine;
  3. Očuvanje i razvoj jezičkog identiteta;
  4. Očuvanje i unaprijeđenje vjerskog identiteta;

Pravo učešća na javnom konkursu za raspodjelu sredstava imaju nevladine organizacije i druga pravna i fizička lica čije su djelatnosti, odnosno aktivnosti usmjerene na očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.

Rok za podnošenje prijava  važi od 23.02.2017. godine, zaključno sa 20.03.2017. godine.

Prijava na konkurs podnosi se na odgovarajućem obrascu koji je dostupan na web. sajtu Fonda  www.fzm.me, ili se može dobiti u prostorijama Fonda.