Ministarstarstvo rada i socijalnog staranja:Za finansiranje 16 projekata NVO u oblasti zaštite lica sa invaliditetom 430.000 eura

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Ministarstva rada i socijalnog staranja, donijela je odluku da finansira slijedeće projekte nevladinih organizacija u oblasti zaštita lica sa invaliditetom: Odobrava se raspodjela finansijskih … Continue Reading →

Ministarstarstvo rada i socijalnog staranja:Finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti Društvena briga o djeci i mladima u 2022. godini

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti društvena briga o djeci i mladima a u vezi javnog konkurs „Podrška porodicama u krizi“,  broj 01-128/22-4556/1.  raspisanog 11.11.2022. godine, donijela je … Continue Reading →

Ministarstarstvo rada i socijalnog staranja: Raspodjela sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti pomoć starijim licima u 2022. godini

U vezi sa Javnim konkursom “Podrška starijim licima za život u zajednici” broj: 01-128/22-4547 od 11.11.2022. godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija … Continue Reading →

Ministarstvo rada i socijalnog staranja:Odluka o finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2022.godini u oblasti zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici

 U vezi sa Javnim konkursom “Zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici” broj: 01-128/22-4545/1 od 11.11.2022.godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih … Continue Reading →

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava:Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata NVO za 2022- Rodna ravnopravnost

Komisija za raspodijelu sredstava  za finansiranje projekata i programa  NVO za 2022-  oblast Rodna ravnopravnost donijela je Odluku o raspodjeli sredstava u iznosu od 250.000 eura  za finansiranje 22 projekta … Continue Reading →

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava:Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata NVO za 2022- Oblast manjine

Odlukom o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata NVO za 2022 po javnom konkursu „Lice i naličje etničke distance“ u oblasti zaštite i promovisanje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih … Continue Reading →

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava:Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje NVO – Oblast OSI

U vezi sa Javnim konkursom br. 01-056/22-243/46 pod nazivom „Recimo ne diskriminaciji lica sa invaliditetom“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija koji doprinose zaštiti lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju … Continue Reading →

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava:Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata NVO – Oblast zaštita prava RE

U vezi sa Javnim konkursom broj 01-056/22-246/62 od 05. oktobra 2022. godine pod nazivom „Podržimo inkluziju Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki – za društvo jednakih šansi“ u 2022. godini,Komisija za raspodjelu sredstava … Continue Reading →

Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede:Finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite životne sredine – zaštite voda u 2022. godini

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata odnosno programa nevladinih organizacija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijela je Odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite … Continue Reading →

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava:Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje NVO – LGBTI

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti unaprjeđenja kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori za 2022. godinu donijela je odluku o finansiranju sljedećih … Continue Reading →